Kontrola samorządu terytorialnego

[praca z zakresu administracji publicznej]

Kontrolę samorządu terytorialnego Najwyższa Izba Kontroli sprawuje od momentu reaktywowania samorządu na szczeblu gminy, czyli od 1990 roku. Nadzór w oddziałach gmin i instytucjach samorządowych koordynował do 1990 roku Departament Administracji Publicznej. „Kontrole samorządu w warunkach nowego podziału terytorialnego i podziału zadań pomiędzy administracją rządową i samorządową są w dalszym ciągu podejmowane przez departamenty kontroli oraz delegatury NIK w zakresie kontroli doraźnych”[1].

Tematyka kontroli powinna obejmować zagadnienia o charakterze ogólnym, często przekrojowym, dotyczącym roli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, w wykonywaniu zadań, a także wzajemne relacje między administracją rządową i jednostkami samorządowymi.

Ważnym kierunkiem kontroli winny być także sprawy efektów działania samorządu na różnych szczeblach oraz ocena dostępności świadczeń i zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, w dziedzinach objętych kompetencjami jednostek terytorialnych.

W 2002r. została przeprowadzona kontrola planowa, z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zatytułowana „Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego”.

Celem kontroli było ustalenie i ocena stanu zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną a w szczególności:

 • poziomu, dynamiki i struktury zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jak również poziomu zadłużenia ich jednostek organizacyjnych,
 • przyczyn zadłużania się tych jednostek,
 • przestrzegania regulacji obowiązujących w zakresie zaciągania i spłaty zobowiązań.

Kontrole przeprowadzone w 242 jednostkach samorządu terytorialnego Departament Administracji Publicznej NIK i 15 Delegatur NIK przeprowadziły kontrole w okresie od 13 czerwca od 23 grudnia 2002r. w 96 jednostkach samorządu terytorialnego, z tego: we wszystkich samorządach województw, 16 powiatach, 4 miastach na prawach powiatu oraz 60 gminach. Natomiast Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły kontrole od 1 sierpnia do 30 listopada 2002r. w 146 jednostkach zaplanowanych do kontroli kompleksowej w 2002r. z tego w 16powiatach, 3 miastach na prawach powiatu i 129 gminach. W wyniku tego kontrole przeprowadzono kontrole przeprowadzono w jednostkach samorządu terytorialnego o bardzo zróżnicowanym poziomie zadłużenia. Kontrola przeprowadzona pod względem legalności i rzetelności, a w przypadku 96 jednostek samorządu skontrolowanych przez NIK również pod względem gospodarności.

W okresie objętym kontrolą wystąpił znaczny wzrost zadłużenia kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Dług samorządowy będący częścią państwowego długu publicznego, nie ma dotychczas znaczącego wpływu na jego wielkość (na koniec 2001r. stanowił 3,3% długu ogółem). Niepokojącym jest jednak szybkie tempo przyrostu zadłużenia kontrolowanych jednostek. Trudności w sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego przejawiają się m.in.: w rosnących kwotach zobowiązań wymagalnych. Zwiększeniu zakresu zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego powinno towarzyszyć odpowiednie zwiększenie ich dochodów. Środki na finansowanie nowych zadań przekazywane w formie subwencji, są na ogół niewystarczające co powoduje, że pozyskiwane z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek przychody służą finansowaniu bieżących wydatków jednostek samorządu terytorialnego”[2].

Wielkim problemem jest także wysokie zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, który w okresie objętym kontrolą systematycznie wzrastał, stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Możliwość wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego środków pomocowych z Unii Europejskiej uzależniona jest od ich sytuacji finansowej. Warunkiem pozyskania tych środków jest zapewnienie przez jednostkę własnego udziału w finansowaniu zamierzonych przedsięwzięć. Systematyczny wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego stwarza realne zagrożenie dla tej możliwości. Zachodzi więc potrzeba monitorowania przez samorządy swojego zadłużenia oraz racjonalizowania swoich wydatków.

Uwagi i wnioski mające na celu usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości zostały sformułowane przez NIK i RIOI w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego objętych kontrolą.

[1] Por. Cz. Rucka-Lorentz „Organizacja i zakres kontroli samorządu terytorialnego” w „Kontrola Państwowa” nr 2/1997r. str.3

[2] Por. Biuletyn NIK nr 18/2003r. str. 4

Reklamy
Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Zdalna obsługa petenta – przykład serwisu www sopot pl

Oficjalny serwis Urzędu Miasta Sopot został wyróżniony nagrodą EuroCrest Award – The Best Website 2003 Sopot – Poland przyznaną przez agendę GLOBAL CITIES DIALOGUE za najlepszy w Polsce portal internetowy wprowadzający rozwiązania e-gmina. Jest to po „Złotej Małpie”, wyróżnieniu przyznawanym przez stowarzyszenie Miasta w Internecie, następne wysokiej rangi wyróżnienie Sopotu za stosowane w sopockim portalu rozwiązania. Serwis oferuje załatwianie spraw na odległość. Ze względu na brak prawnego usankcjonowania przepisów o podpisie elektronicznym, ciągle konieczna jest wizyta w urzędzie w celu złożenia podpisu na wniosku. Nie można więc mówić o wykonaniu pełnej transakcji, jest to jednak problem, który zniknie, gdy będzie można korzystać z podpisu elektronicznego. Poniżej przedstawiona jest procedura zdalnego załatwiania spraw.

Użytkownik serwisu ma do dyspozycji moduł eGmina w serwisie. Załatwienie sprawy przez Internet odbywa się w czterech etapach:

 1. Najpierw musi zostać wypełniony wniosek elektroniczny, znajdujący się na stronie. Wypełnienie i przesłanie odbywa się w Internecie.
 2. Wniosek zostanie zweryfikowany przez urzędnika. W wypadku, gdyby na wniosku brakowało ważnych informacji, petent zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem eGminy. Jeśli okaże się, że informacje, które zostały podane są kompletne, urzędnik powiadomi o tym petenta za pośrednictwem eGminy oraz zaproponuje termin spotkania.
 3. Po przybyciu urzędnik poprosi o podpisanie wniosku, wydrukowanego z eGminy, oraz o przekazanie wymaganych załączników. W przyszłości – po prawnym usankcjonowaniu podpisu elektronicznego – osobiste podpisywanie wniosku stanie się zbędne, gdyż dokument będzie mógł być podpisany elektronicznie.
 4. Następnie petent otrzyma potwierdzenie załatwienia sprawy. W przypadku spraw wymagających dalszej obsługi ze strony Urzędu, zostanie poinformowany o planowanym terminie załatwienia sprawy.

Oto spis spraw możliwych do obsługi w serwisie:

 1. Dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
 2. Odroczenie wojskowe
 3. Rej estracj a poj azdu
 4. Skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
 5. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 6. Wydanie dowodu osobistego
 7. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 8. Wydział Finansowy
 9. Zameldowanie
 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Każda ze spraw jest dokładnie opisana w module eGmina. Opis zawiera: nazwę wydziału zajmującego się daną sprawą; dokładny opis procedury; formularz do wypełnienia lub wydrukowania; miejsce, telefon, godziny pracy urzędnika; informacje o okresie oczekiwania, opłatach administracyjnych i skarbowych; podstawy prawne. W przypadku wypełnienia i wysłania wniosku drogą elektroniczną, petent otrzymuj kod sprawy. Za pomocą kodu sprawy można uzyskać dostęp do aktualnych informacji na temat stanu zaawansowania jej załatwiania.

Serwis Sopotu to jeden z niewielu przykładów realizacji funkcji interakcji podwójnej i transakcji (do czasu wprowadzenia podpisu elektronicznego realizowanej połowicznie). Serwis został stworzony przez prywatną firmę, w oparciu o autorskie rozwiązania, na zlecenie Urzędu Miasta.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Stan rozwoju e-usług publicznych w Polsce

Infrastruktura nie jest pełnym wyznacznikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ważniejsze jest to, co oferuje nam dostęp do sieci: jakie treści można znaleźć i jakie transakcje zrealizować. Firma Cap & Gemini Ernst & Young na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadziła badania e-usług publicznych i rządowych oferowanych w Europie (kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Szwajcaria, Islandia). Druga, polska edycja badań, datowana na marzec 2003r., uwzględnia zmiany, które nastąpiły w okresie ostatniego półrocza w naszym kraju. Porównuje stan polskiego rozwoju względem badanych krajów europejskich.

W procesie badania e-usług publicznych wydzielone zostały dwie kluczowe grupy usług:

 • Usługi kierowane do / wspomagające obsługę przedsiębiorstw,
 • Usługi kierowane do / wspomagające obsługę mieszkańców.

Jednocześnie poszerzono grupę badanych stron administracji, o strony administracji lokalnej, co pozwoliło na budowę pełnego obrazu polskiej e-administracji:

 • Dane dotyczące administracji centralnej,
 • Dane dotyczące administracji lokalnej.

Badania przeprowadzono w Polsce zgodnie z metodologią badań „Web-based survey on electronic public services” w oparciu o jeden z 23 wskaźników dotyczących elektronicznych usług sektora publicznego, zatwierdzonych przez belgijską radę ministrów 30 listopada 2000 r. Ten wskaźnik to: Odsetek podstawowych usług publicznych dostępnych przez Internet.

Pomiar ten odzwierciedla stan powszechnie dostępnych internetowych serwisów instytucji sektora publicznego w Polsce. Ponadto w trakcie analiz dokonano porównania ich rozwoju z internetowymi serwisami instytucji sektora publicznego w 17 krajach objętych europejską edycją badań. Badania ograniczono do listy usług publicznych wskazanej przez Komisję Europejską. Usługi te podzielono na kierowane do osób fizycznych i do przedsiębiorstw. Tabela 3-1 zawiera pełną listę badanych usług.

Tabela 3-1 Zestawienie usług podlegających analizie
Lp. Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa
1 Podatek od osób fizycznych ZUS
2 Pośrednictwo pracy, usługi Urzędów Pracy Podatek od osób prawnych
3 Ubezpieczenie społeczne VAT
4 Dokumenty tożsamości w tym paszporty i prawa jazdy Rejestracja przedsiębiorstw
5 Rei estrad a pojazdów Prezentacja danych statystycznych
6 Pozwolenia na budowę Deklaracje celne
7 Policja – obsługa zgłoszeń Zezwolenia i certyfikaty
8 Biblioteki publiczne Zamówienia publiczne
9 Akty urodzeń lub małżeństwa
10 Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie
11 Informacje o przemieszczeniach
12 Służba zdrowia
Źródło: Cap Gemini Ernst & Young

Aby zmierzyć poziom zaawansowania serwisów internetowych obsługujących powyższe usługi, zdefiniowano następującą czteropoziomową strukturę:

 • Poziomi – Informacja: ogólnodostępny serwis informacyjny nt. usługi publicznej,
 • Poziom 2 – Interakcja: możliwość pobrania formularzy i aplikacji,
 • Poziom 3 – Dwustronna interakcja: procesowanie formularzy, obejmujące autoryzację,
 • Poziom 4 – Transakcja: obsługiwanie transakcji, podejmowanie decyzji on- line, dostarczanie usług oraz obsługa płatności.

Łatwy dostęp do usług publicznych jest możliwy tylko w przypadku dostępu drogą elektroniczną. Ponieważ dla części usług publicznych maksymalnym satysfakcjonującym poziomem jest poziom 3, czyli obustronna interakcja, a poziom 4 (realizacja transakcji) po prostu nie występuje, wyniki pomiarów są przeliczane procentowo w stosunku do maksymalnego wyniku, którym jest ocena 3.

Każdy z wyżej przedstawionych poziomów odpowiadał odpowiedniemu poziomowi rozwoju serwisu. Ponieważ wynikiem badania jest ocena procentowa dostępności 20 różnych usług publicznych w 17 krajach, poziomy te był szczegółowo przeliczane na procentowy udział rozwoju usługi. W tabelach 3-2 i 3-3 przedstawione są skale przeliczeniowe.

Tabela 3-2 Skala oceny do poziomu 4 (łącznie z transakcją)
Lp. Poziom rozwoju usługi Skala ocen Skala procentowa oceny
1 Poziom 0 – Brak lub rozwój nie wystarczający 0-0,99 0%-24%
2 Poziom 1 – Informacja 1-1,99 25%-49%
3 Poziom 2 – Interakcja 2-2,99 50%-74%
4 Poziom 3 – Podwójna interakcja 3-3,99 75%-99%
5 Poziom 4 – Transakcja 4 100%
Źródło: Cap Gemini Ernst & Young
Tabela 3-3 Skala oceny do poziomu 3 (bez transakcji)
Lp. Poziom rozwoju usługi Skala ocen Skala procentowa oceny
1 Poziom 0 – Brak lub rozwój nie wystarczający 0-0,99 0%-32%
2 Poziom 1 – Informacja 1-1,99 33%-64%
3 Poziom 2 – Interakcja 2-2,99 65%-99%
4 Poziom 3 – Podwójna interakcja 3 100%
Źródło: Cap Gemini Ernst & Young
Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Źródła finansowanie strategii ePolska

Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska[1] określa źródła finansowania przewidzianych projektów. Są to:

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

Celem Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

W ramach NPR rozwój społeczeństwa informacyjnego uzyskał charakter horyzontalny. Zostanie on uwzględniony we wszystkich programach sektorowych i regionalnych. Ponadto przewidziano realizację działań bezpośrednio zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w niektórych Programach Operacyjnych.

 • W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Gospodarki przewidziano priorytet 1 działanie 5 – Rozwój sytemu dostępu przedsiębiorstw do informacji i usług publicznych on-line. Celem działania jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości dostępu do informacji i usług świadczonych via Internet przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorców i obywateli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Działanie to zostanie osiągnięte poprzez budowę elektronicznej platformy, dzięki której dostęp do tanich, szybkich i o wysokiej jakości usług i informacji publicznych uzyskają przedsiębiorstwa i obywatele, zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych on-line oraz integrację rejestrów osób i firm oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. Całkowite środki na działanie 1.5 Wynoszą 287,7 mln euro. Wkład z funduszy unijnych wynosi 181,8 mln, z budżetu państwa 86,9 mln oraz ze środków prywatnych 19 mln euro. Na budowę platformy elektronicznej przewidziano kwotę 207,7 mln euro, na integrację rejestrów państwowych 50 mln, a pozostałe 30 mln na projekty zwiększające bezpieczeństwo wymiany danych.
 • W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przewidziano działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w priorytecie 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Środki na działanie 1.5 Wynoszą: 172 mln euro, z czego 82,5 mln stanowi wkład wspólnotowy, 11 mln budżetu państwa, 16,5 samorządu terytorialnego, a 62 mln sektora prywatnego.
 • W SPO Rozwój Zasobów Ludzkich w priorytecie 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy – przewidziano szereg działań, które będą skierowane do uczniów, studentów, nauczycieli, przedsiębiorców i innych grup zmierzających do poprawy wykształcenia osób znajdujących się lub wchodzących na rynek pracy. W działaniu 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy będą realizowane takie projekty jak: zaopatrywanie szkół w sprzęt komputerowy i pomoce multimedialne, budowa edukacyjnego portalu edukacyjnego oraz szkolenia z zakresu posługiwania się ICT. Z kolei działanie 2.2 Dotyczy kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Działanie 2.3 Skierowane jest do przedsiębiorców i dotyczy rozwoju kadr dla nowoczesnej gospodarki. Na realizację działania 2.1 Przeznaczono kwotę 487,7 min euro, w tym 365,6 min to środki unijne, 107,8 środki z budżetu państwa oraz około 10 min z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja działania 2.2 Będzie wiązać się z wydatkiem 30 min euro ze środków unijnych oraz 10 min z budżetu państwa. Na działanie 2.3 Przeznaczono 255,3 min euro w tym ze środków Unii Europejskiej 196 min, a z budżetu państwa około 42 min.

Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

 • W budżecie na 2003 r. w części 27 budżetu państwa – Informatyzacja – przewidziano kwotę 26,5 mln zł na działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz jego promocję. Głównymi pozycjami są prace projektowe budowy rządowego systemu e- government pod nazwą „Wrota Polski”, portal administracji publicznej – gov.Pl oraz dofinansowanie w postaci dotacji lokalnych systemów e-government budowanych w Krakowie i Białymstoku.
 • Ponadto przewiduje się pokrywanie części wydatków związanych z informatyzacją z części budżetowych odpowiednich dysponentów. Trudno jest w dniu dzisiejszym oszacować wysokość dostępnych środków. Realizacja projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu w jednostkach samorządu terytorialnego, ich organach i związkach będzie odpowiednio wymagała nakładów finansowych właściwych podmiotów samorządu terytorialnego.

Partnerstwo publiczne – prywatne

Ważną rolę w zmniejszaniu nakładów budżetowych na budowę poszczególnych systemów priorytetowych może odegrać tzw. partnerstwo publiczno-prywatne, czyli umowy (koncesje) zawarte pomiędzy jednostką administracji publicznej a firmą, na mocy, której firma finansuje utworzenie infrastruktury potrzebnej do świadczenia usługi publicznej, a następnie świadczy tę usługę i pobiera opłatę za świadczenie tej usługi.

Oszczędności budżetowe

Dobrym rozwiązaniem będzie przeznaczanie ok. 10 proc. zaoszczędzonych środków budżetowych na dalsze inwestycje w informatyzację administracji publicznej. W ten sposób sam proces nabierze zdecydowanej dynamiki, zapewni trwałą poprawę efektywności działania administracji oraz obniży koszty jej funkcjonowania.

[1]   wersja zrewidowana z maja 2003

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 25 – Kultura fizyczna

Wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 25 – Kultura fizyczna, części 40 – Turystyka oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zaplanowane w ustawie budżetowej z dnia 24 stycznia 2014 r. (dalej: „ustawa budżetowa z dnia 24 stycznia 2014 r”) wydatki budżetu państwa w części 25 w kwocie 276.144 tys. zł, zostały zwiększone do kwoty 282.986 tys. zł i zrealizowane w wysokości 267.000 tys. zł, tj. 94,4% planu po zmianach.

Wydatki budżetu państwa w części 40 zostały zaplanowane w kwocie 48.039 tys. zł i zrealizowane w wysokości 47.793 tys. zł, tj. 99,5% planu wydatków.

W części 25 dochody zaplanowane w wysokości 1.633 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 2.027 tys. zł (124,1%). Największy udział stanowiły dochody uzyskane w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w wysokości 1.543 tys. zł (76% dochodów).

W części 40 dochody zaplanowane w wysokości 9 tys. zł. zrealizowano w wysokości 38 tys. zł (422,2%). Dochody wyższe od planowych (o 111,1%) uzyskano w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej z tytułu wpłaconych kar umownych (9 tys. zł) oraz odszkodowań (10 tys. zł).

Na podstawie przeprowadzonej w części 25 kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, że księgi rachunkowe prowadzone były nieprawidłowo.

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, rzetelnie, stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: „rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej”), z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (dalej: „rozporządzenie w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych”), a także z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (dalej: „rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym”).

Ministerstwo dokonywało wydatków na dofinasowanie zadań publicznych związanych ze sportem i jego promocją oraz w zakresie turystyki w sposób celowy i oszczędny. Ocena powyższa została sformułowana na podstawie wyników kontroli 42% wydatków zrealizowanych w części 25 i 11% zrealizowanych w części 40.

Zostały uzyskane rzeczowe efekty prowadzonej działalności, a także zakładane cele ujęte w planie działalności oraz w budżecie w układzie zadaniowym.

Minister Sportu i Turystyki prawidłowo wykonywał zadania w zakresie nadzoru i kontroli, określone w art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: „ustawa o finansach publicznych”).

Minister Sportu i Turystyki z powodu nadmiaru posiadanych środków dokonał (30 grudnia 2014 r.) blokady planowych wydatków na kwotę 7.228 tys. zł. Blokada dotyczyła wydatków dysponenta III stopnia części 25, w rozdziałach: urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (30 tys. zł), działalność badawczo-rozwojowa (132 tys. zł) oraz pozostała działalność (7.067 tys. zł).

Przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dalej: „FZSdU” lub „Fundusz”) zaplanowane w wysokości 13.000 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 17.143 tys. zł, tj. 131,9% planu po zmianach. Na realizację zadań wynikających z ustawy tworzącej FZSdU14, poniesiono w sposób celowy i gospodarny koszty w wysokości 13.093 tys. zł, tj. 100,7%. Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 4,9% (643 tys. zł) zrealizowanych wydatków Funduszu.

Przychody Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej: „FRKF” lub „Fundusz”) zaplanowane w kwocie 584.200 tys. zł zostały wykonane w wysokości 601.671 tys. zł, tj. 103% planu po zmianach. Wydatki zrealizowano w sposób celowy i gospodarny w wysokości 576.277 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach, na zadania wynikające z ustawy tworzącej FRKF. Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 10% (57.499 tys. zł) zrealizowanych wydatków Funduszu.

Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły na oceną ogólną. Polegały one na:

 • przekazywaniu z opóźnieniem Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, co było niezgodne z art. 95 ust. 2 oraz art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Prawo zamówień publicznych”);
 • nieumieszczaniu ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po podpisaniu umów, co stanowiło naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w protokołach niezgodnych ze wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: „rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”);
 • nieokreśleniu w zasadach (polityce) rachunkowości dysponenta głównego aktualnej wersji oprogramowania komputerowego służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co narusza art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „ustawa o rachunkowości”).

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na brak ze strony Ministerstwa podejmowania skutecznych działań w celu terminowego zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanych kwot dotacji.

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 25 – Kultura fizyczna oraz części 40 – Turystyka przedstawiona została w załączniku nr 9 do niniejszej Informacji.

Sprawozdawczość

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania za 2014 r. sporządzone przez dysponenta części 25 – Kultura Fizyczna i części 40 – Turystyka oraz dysponenta III stopnia (Biuro Dyrektora Generalnego):

 • o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),
 • z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
 • z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),

– z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym (Rb BZ1), a także sprawozdania za IV kwartał 2014 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Sprawozdania te sporządzone zostały na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i przekazują prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także należności i zobowiązań 2014 r.

Podstawą sporządzenia sprawozdań była ewidencja księgowa prowadzona w warunkach przyjętego systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym zawierającego wszystkie wymagane elementy określone w aktach prawnych i regulacjach wewnętrznych oraz obowiązujących standardach. W przyjętej koncepcji kontroli ustanowiono mechanizmy kontroli zapobiegające znaczącym ryzykom zidentyfikowanym w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań, a ich działanie NIK oceniła jako skuteczne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że księgi rachunkowe w części 25 obejmujące zapisy dotyczące dochodów i wydatków oraz związane z nimi należności i zobowiązania prowadzone były nieprawidłowo.

Sprawozdania sporządzane były terminowo, rzetelnie, stosownie do rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:

 • dokonanie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w zakresie zaktualizowania wersji oprogramowania komputerowego służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na obowiązujących wzorach dokumentów;
 • podjęcie działań organizacyjnych w celu bezzwłocznego zamieszczania ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych.
Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Finansowanie sportu przez samorząd miasta Wrocław

We Wrocławiu działa Akademia Wychowania Fizycznego. Jest uczelnią trzywydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii i Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej. W dotychczasowej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło ponad 17000 absolwentów.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada również znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 450 doktorów, 26 doktorów habilitowanych oraz 20 profesorów nauk kultury fizycznej.

Dotychczasowymi doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Peter Weinberg, Andrzej Wit, Krzysztof Klukowski, Clade-Luis Gallen.

Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Jej absolwentami byli lub są między innymi Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Zapędzki, Ryszard Szurkowski, Ryszard Witke, Urszula Włodarczyk, Leszek Antonowicz, Mieczysław Łopatka, Jerzy Światek, Czesław Ptak, Wacław Skarul, Wiesław Błach, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka, Andrzej Piątek, Andrzej Kijowski i wielu, wielu innych.

Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce. Misją Uczelni jest także kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich i umacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wypełnia swą misję realizując następujące zadania:

W zakresie kształcenia:

 • rozwijanie osobowości studentów, wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej i w funkcjonowaniu w złożonym świecie, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie na rynku pracy;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych do pracy i życia we współczesnej Europie bez granic;
 • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich;
 • przełamywanie barier i uprzedzeń etnicznych, budowanie pozytywnych relacji między ludźmi różnych narodowości, religii i poglądów;
 • wyrabianie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę;
 • wyrabianie wrażliwości na środowisko naturalne.

W zakresie badań naukowych:

 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych zarówno motywowanych dążeniem do odkrywania, jak i myślą o dobru wspólnym;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego;
 • popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • aktywne partnerstwo w zakresie współpracy naukowo-badawczej z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą;
 • rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym, także w zakresie komercjalizacji wyników badań.

W zakresie współpracy z otoczeniem społecznym:

 • wspomaganie wiedzą ekspercką podmiotów władzy i administracji publicznej;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;
 • przyczynianie się do rozwoju regionów i modernizacji kraju;
 • promowanie idei integracji europejskiej w różnych obszarach życia codziennego;
 • promowanie wartości ciała i jego zdrowia;
 • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;
 • pielęgnowanie i rozwij anie j ęzyka polskiego i kultury polskiej.

W kilku ostatnich latach wrocławska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce. Ostatnio w 2010 i 2012, 2013, 2014 i 2015 roku, zajęła I I miejsce w rankingu redakcji tygodnika Perspektywy oraz Uczelnia Liderów 2013, 2014 i 2015 r.

Obecnie Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia, zgodne z ECTS (The European Credit Transfer System). Tym samym, bez przeszkód mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.

[będziemy jeszcze do tej pracy magisterskiej wracać]

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Finansowanie sportu z budżetu miasta

Budżet

Kultura fizyczna stanowi dział 926 budżetu Wrocławia na rok 2015

Na 2015 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 90.721.000 zł.

 • Obiekty sportowe – 46.856.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyj nych tj.:

 • budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
 • przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego,
 • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Racławickiej,
 • program przebudowy miejskich obiektów sportowych.
 • Instytucje kultury fizycznej – 21.416.000 zł

W 2015 roku na sfinansowanie działalności dwóch jednostek miejskich: Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.941.000 zł. Młodzieżowe Centrum Sportu zajmuje się m.in.:

 • upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
 • udostępnianiem posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
 • prowadzeniem szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
 • promowaniem sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
 • eksploatacją i konserwacją posiadanej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozwojem.

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowano środki w wysokości 11.241.000 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.688.870 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.527.130 zł. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice realizuje zadania z zakresu:

 • organizacji wyścigów konnych dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,
 • prowadzenia stacjonarnego treningu koni,
 • prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności:
 • organizowania imprez związanych ze sportami konnymi,
 • organizowania szkoleń i treningów dla jeźdźców i koni sportowych,
 • organizowania działań w zakresie rekreacji i edukacji związanej z hippiką,
 • organizowania hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.

W 2015 roku na działalność bieżącą jednostki przeznaczono środki w łącznej wysokości 8.700.000 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.924.240 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.995.340 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 1.780.420 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice zaplanowano kwotę 1.475.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 22.449.000 zł

W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.449.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

 • propagowanie i rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego,
 • wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak: Międzynarodowy Turniej Szermierczy dla Dzieci do lat 15 „Challenge Vitti”, Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego, Puchar Świata w Łucznictwie, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Międzynarodowy Turniej Taneczny, Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, Bieg uliczny na 10 km, zawody na Ergometrze Wioślarskim tzw. „Ergowiosła” i Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach „Wrocław Cup”, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia oraz Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych,
 • wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów,
 • dotacje celowe dla klubów sportowych realizujących zadania w dziedzinie piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki,
 • kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu działalnością.

Ponadto na działania związane z przygotowaniami Miasta do organizacji w 2017 roku imprezy sportowej pn.: Igrzyska Sportowe – The World Games zaplanowano kwotę 700.000 zł.

Inne działania, które zostały wyszczególnione w budżecie na 2015 rok:

 • Wydatki w wysokości 6.925.000 zł przeznaczone na zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Inwestycji Miejskich jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu:
 • budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych gminy,
 • budownictwa mieszkaniowego,
 • obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi) oraz innych budowli i obiektów.

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.012.911 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.910 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 905.179 zł.

 • W 2015 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.708.690 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport m.in. takich jak:
 • rozgrywki w piłce siatkowej kobiet,
 • rozgrywki w koszykówce,
 • zawody żużlowe,
 • organizacja cyklicznej imprezy sportowej – Maraton Wrocław (za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialne będzie Młodzieżowe Centrum Sport),
 • Finał Polskiej Ligi Footballu Amerykańskiego.
 • Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z łyżwiarstwa – 1.500.000 zł,
 • Wydatki majątkowe w wysokości 11.550.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”
 • Kwotę w wysokości 1.500.000 zł na program Trener Klubowy, realizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu. W ramach programu prowadzono m.in. szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych oraz zajęcia sportowe na obiektach sportowych dla dzieci i młodzieży.
Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Finansowanie sportu z Funduszy Strukturalnych

Obecność Polski w Unii Europejskiej stwarza możliwości skorzystania z dotacji finansowych m.in. w zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową i zmniejszenia dystansu do krajów UE.

Dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu ze środków Funduszy Strukturalnych pozwolą Polsce przygotować kolejne projekty, zgodnie z celami określonymi w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Cele te będą realizowane w układzie sześciu programów horyzontalnych, odpowiadających kierunkom rozwoju. Obok programów horyzontalnych realizowane będą programy operacyjne zarządzane na poziomie województw.

W latach 2007-2013 zostało realizowanych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach których mogą być dokonywane przedsięwzięcia bezpośrednio związane z infrastrukturą sportową. Tworzone będą nowe, i modernizowane istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne, dostępne dla wszystkich. Poszerzy to możliwości spędzania wolnego czasu na wsi oraz w aglomeracjach miejskich. W dłuższej perspektywie, spowoduje to również podniesienie poziomu sprawności fizycznej obywateli i promocji zdrowego trybu życia. Dopełnieniem tego typu przedsięwzięć będzie budowa nowoczesnych obiektów sportowych rangi narodowej.

W zakresie infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczny regionów znajdą się obiekty służące pośrednio również kulturze fizycznej:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku – szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, plaż, kąpielisk, przystani wioślarsko-kajakowych,
 • rozwój, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (boisk, hal sportowych, stadionów, basenów, wyciągów narciarskich),
 • aktywna promocja województwa poprzez organizację imprez sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 • budowa strategicznych obiektów sportowych, takich jak wielofunkcyjne hale sportowo-widowiskowe, ośrodki szkoleniowo-sportowe, stadiony lekkoatletyczne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki , do którego celów należy: wzrost zatrudnienia, zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, stworzy środowiskom sportowym możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. szkolenia i rozwój umiejętności osób zatrudnionych w sektorze sportu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez sport np. osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych czy rozwój oferty edukacyjnej szkół na poziomie lokalnym poprzez organizację zajęć sportowych.

Jak wspomniano wcześniej, finansowanie rozwoju sportu na terenach wiejskich będzie możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który stwarza warunki dla realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej m.in. w zakresie poprawy stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych osób działających w sporcie. Również w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej możliwe będzie wykorzystanie środków na infrastrukturę oraz na sport i rekreację. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach zwiększenia ekologicznego transportu publicznego, przewiduje możliwość rozbudowy w 9 obszarach metropolitalnych ścieżek rowerowych służących rekreacji.

Totalizator Sportowy spełnia kluczową rolę w finansowaniu polskiego sportu, wypełniając ustawowy obowiązek przekazywania środków na rozwój sportu dzieci i młodzieży oraz budowę obiektów sportowych. Procedura dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) wymaga modyfikacji. Analiza projektów w zakresie podstawowego programu rzeczowego, parametrów sportowych i nieprzekraczalnych kwot dofinansowania, nie odpowiada współczesnej metodologii zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych.

Redystrybucja środków z FRKF jest rozproszona i nie uwzględnia całościowego cyklu życia finansowanych projektów. Obecna struktura finansowania projektów jest nieefektywna, co oznacza, że z tej samej wielkości środków do dyspozycji można w krótszym czasie sfinansować projekty o wyższej wartości. Dlatego w finansowaniu budowy infrastruktury sportowej w Polsce niezbędne jest zmaksymalizowanie efektów nakładów finansowych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przy zastosowaniu metodologii udostępniania kapitałów na zasadach finansowania komercyjnego (kapitałów prywatnych) a nie publicznego, gdzie ocena, zarządzanie ryzykiem i alokacja ryzyka, jest taka jak przy projektach prywatnych lub w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Odrębnej analizy wymaga wprowadzenie wymogu przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dla projektów infrastruktury sportowej – najczęściej dzisiaj stosowaną, jest analiza efektywności kosztowej i „wartość kosztorysowa inwestycji’’, którą należy zmienić. Szeroko rozumiana społeczno-ekonomiczna analiza kosztów i korzyści powinna uwzględniać nie tylko finansowe koszty i korzyści wyrażane przepływami pieniężnymi, ale również dostarczać informacji o tych aspektach oddziaływania przedsięwzięcia, które nie są przedmiotem transakcji rynkowych. Takie aspekty są charakterystyczne przede wszystkim dla usług sektora publicznego w tym projektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Konsekwencją przyjęcia strategii przez Ministerstwo Sportu, będzie zmiana celów, zakresu i zastosowań wymogów prawnych w odniesieniu do decyzji dotyczących współfinansowania projektów i związanym z tym procesem wstępnej weryfikacji projektów.

Jednym z działań Ministerstwa Sportu w tym zakresie będzie wydanie rozporządzenia zmieniającego przepisy prawne, które regulują etapy przygotowania, przeglądu i podejmowania decyzji o współfinansowaniu projektu inwestycyjnego z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W szczególności zmiany te obejmować będą:

 • zakres i cele funduszu,
 • definicję projektu dla potrzeb procesu wstępnej oceny,
 • określenie podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie wstępnej oceny,
 • informacje wymagane dla celów ewaluacji,
 • ekonomiczną logikę analizy i metodologię analizy (niezależnie od zróżnicowania procedur),
 • metodologię zarządzania ryzykiem w projekcie

Działania Ministerstwa Sportu mające na celu poprawę infrastruktury sportowej mogą odnieść korzyść w sytuacji wejścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ma to znaczenie biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na finansowanie związane z dostosowaniem infrastruktury sportowej do norm i standardów Unii Europejskiej. Ministerstwo Sportu dostrzega cztery zasadnicze zadania dla sektora prywatnego z uwzględnieniem modelu PPP:

 • zapewnienie dodatkowego kapitału,
 • zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania,
 • zapewnienie wartości dodanej konsumentowi i ogółowi społeczeństwa,
 • zapewnienie lepszego określenia potrzeb i optymalnego wykorzystania zasobów.

PPP jest przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej, w ramach przyznawanych przez nią dotacji, w kontekście Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, jak również programu ISPA. Wykorzystanie dotacji do celów PPP nakłada ograniczenia w odniesieniu do projektów w zakresie nadrzędnego wymogu Komisji związanego z ochroną interesu publicznego. Przytoczone wytyczne mają posłużyć jako instrument dla osób stosujących PPP w praktyce sektora publicznego, którzy stoją przed szansą stworzenia systemu partnerstwa oraz integrowania finansowania dotacyjnego. W tym celu Ministerstwo Sportu przygotuje dla projektów PPP planowanych w zakresie infrastruktury sportu instrukcję służącą:

 • zapewnieniu otwartego dostępu do rynku i uczciwej konkurencji,
 • ochronie interesu publicznego i maksymalizacji wartości dodanej,
 • określeniu optymalnego poziomu finansowania dotacyjnego, zarówno w celu realizacji
 • wykonalnego i trwałego projektu, jak i dla zapobieżenia wszelkim możliwościom nieprzewidzianych zysków z dotacji,
 • ocenie najbardziej efektywnego rodzaju PPP dla danego projektu w zakresie infrastruktury sportowej.

Mechanizm finansowania build-operate-transfer BOT

Mechanizm finansowania build-operate-transfer BOT (buduj -zarządzaj – przekaż) w projektach PPP, jako dominująca forma finansowania infrastruktury sportowej określa model finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do rozwoju infrastruktury sportowej, który w ujęciu historycznym był domeną sektora publicznego. Kamieniem węgielnym koncepcji BOT jest project finance. Oznacza to, że kredytodawcy zwracają uwagę bardziej na aktywa przedsięwzięcia i strumień przychodów, niż na inne formy zabezpieczeń, takie jak gwarancje podmiotu publicznego czy majątek inwestorów realizujących przedsięwzięcie.

W przedsięwzięciu BOT prywatna spółka otrzymuje koncesję na budowę i eksploatację obiektu sportowego, który normalnie byłby zbudowany i eksploatowany przez sektor publiczny. Jest ona również odpowiedzialna za wykonanie projektu i finansowanie przedsięwzięcia. Po wygaśnięciu koncesji, spółka przekazuje podmiotowi publicznemu prawa własności do wybudowanego obiektu. Okres, na jaki jest przyznawana koncesja, uwarunkowany jest w głównej mierze przez czas konieczny na to, aby przychody generowane z obiektu infrastrukturalnego pokryły zadłużenie spółki i zapewniły rozsądną stopę zwrotu za poniesiony wysiłek i ryzyko.

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Etapy inwentaryzacji

Proces inwentaryzacji w poszczególnych przedsiębiorstwach przebiega w różny sposób w zależności od rozmiaru i przedmiotu prowadzonej działalności.

Generalnie w każdej jednostce można wydzielić 3 etapy inwentaryzacji:

 1. Przygotowanie inwentaryzacji
 • Opracowania planu i harmonogramu
 • Wydanie zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Uporządkowanie pól spisowych
 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji
 • Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji zależy od rodzaju składników aktywów lub pasywów podlegających tej procedurze
 1. Rozliczenie inwentaryzacji

Polega na ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnieniu przyczyn powstania tych różnic i podjęcia decyzji o ich rozliczeniu.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz