Finansowanie sportu przez samorząd miasta Wrocław

We Wrocławiu działa Akademia Wychowania Fizycznego. Jest uczelnią trzywydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii i Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej. W dotychczasowej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło ponad 17000 absolwentów.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada również znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 450 doktorów, 26 doktorów habilitowanych oraz 20 profesorów nauk kultury fizycznej.

Dotychczasowymi doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Peter Weinberg, Andrzej Wit, Krzysztof Klukowski, Clade-Luis Gallen.

Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Jej absolwentami byli lub są między innymi Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Zapędzki, Ryszard Szurkowski, Ryszard Witke, Urszula Włodarczyk, Leszek Antonowicz, Mieczysław Łopatka, Jerzy Światek, Czesław Ptak, Wacław Skarul, Wiesław Błach, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka, Andrzej Piątek, Andrzej Kijowski i wielu, wielu innych.

Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce. Misją Uczelni jest także kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich i umacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wypełnia swą misję realizując następujące zadania:

W zakresie kształcenia:

 • rozwijanie osobowości studentów, wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej i w funkcjonowaniu w złożonym świecie, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie na rynku pracy;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych do pracy i życia we współczesnej Europie bez granic;
 • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich;
 • przełamywanie barier i uprzedzeń etnicznych, budowanie pozytywnych relacji między ludźmi różnych narodowości, religii i poglądów;
 • wyrabianie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę;
 • wyrabianie wrażliwości na środowisko naturalne.

W zakresie badań naukowych:

 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych zarówno motywowanych dążeniem do odkrywania, jak i myślą o dobru wspólnym;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego;
 • popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • aktywne partnerstwo w zakresie współpracy naukowo-badawczej z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą;
 • rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym, także w zakresie komercjalizacji wyników badań.

W zakresie współpracy z otoczeniem społecznym:

 • wspomaganie wiedzą ekspercką podmiotów władzy i administracji publicznej;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;
 • przyczynianie się do rozwoju regionów i modernizacji kraju;
 • promowanie idei integracji europejskiej w różnych obszarach życia codziennego;
 • promowanie wartości ciała i jego zdrowia;
 • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;
 • pielęgnowanie i rozwij anie j ęzyka polskiego i kultury polskiej.

W kilku ostatnich latach wrocławska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce. Ostatnio w 2010 i 2012, 2013, 2014 i 2015 roku, zajęła I I miejsce w rankingu redakcji tygodnika Perspektywy oraz Uczelnia Liderów 2013, 2014 i 2015 r.

Obecnie Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia, zgodne z ECTS (The European Credit Transfer System). Tym samym, bez przeszkód mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.

[będziemy jeszcze do tej pracy magisterskiej wracać]

Reklamy
Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Finansowanie sportu z budżetu miasta

Budżet

Kultura fizyczna stanowi dział 926 budżetu Wrocławia na rok 2015

Na 2015 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 90.721.000 zł.

 • Obiekty sportowe – 46.856.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyj nych tj.:

 • budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
 • przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego,
 • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Racławickiej,
 • program przebudowy miejskich obiektów sportowych.
 • Instytucje kultury fizycznej – 21.416.000 zł

W 2015 roku na sfinansowanie działalności dwóch jednostek miejskich: Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.941.000 zł. Młodzieżowe Centrum Sportu zajmuje się m.in.:

 • upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
 • udostępnianiem posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
 • prowadzeniem szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
 • promowaniem sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
 • eksploatacją i konserwacją posiadanej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozwojem.

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowano środki w wysokości 11.241.000 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.688.870 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.527.130 zł. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice realizuje zadania z zakresu:

 • organizacji wyścigów konnych dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,
 • prowadzenia stacjonarnego treningu koni,
 • prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności:
 • organizowania imprez związanych ze sportami konnymi,
 • organizowania szkoleń i treningów dla jeźdźców i koni sportowych,
 • organizowania działań w zakresie rekreacji i edukacji związanej z hippiką,
 • organizowania hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.

W 2015 roku na działalność bieżącą jednostki przeznaczono środki w łącznej wysokości 8.700.000 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.924.240 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.995.340 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 1.780.420 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice zaplanowano kwotę 1.475.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 22.449.000 zł

W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.449.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

 • propagowanie i rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego,
 • wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak: Międzynarodowy Turniej Szermierczy dla Dzieci do lat 15 „Challenge Vitti”, Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego, Puchar Świata w Łucznictwie, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Międzynarodowy Turniej Taneczny, Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, Bieg uliczny na 10 km, zawody na Ergometrze Wioślarskim tzw. „Ergowiosła” i Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach „Wrocław Cup”, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia oraz Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych,
 • wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów,
 • dotacje celowe dla klubów sportowych realizujących zadania w dziedzinie piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki,
 • kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu działalnością.

Ponadto na działania związane z przygotowaniami Miasta do organizacji w 2017 roku imprezy sportowej pn.: Igrzyska Sportowe – The World Games zaplanowano kwotę 700.000 zł.

Inne działania, które zostały wyszczególnione w budżecie na 2015 rok:

 • Wydatki w wysokości 6.925.000 zł przeznaczone na zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Inwestycji Miejskich jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu:
 • budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych gminy,
 • budownictwa mieszkaniowego,
 • obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi) oraz innych budowli i obiektów.

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.012.911 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.910 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 905.179 zł.

 • W 2015 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.708.690 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport m.in. takich jak:
 • rozgrywki w piłce siatkowej kobiet,
 • rozgrywki w koszykówce,
 • zawody żużlowe,
 • organizacja cyklicznej imprezy sportowej – Maraton Wrocław (za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialne będzie Młodzieżowe Centrum Sport),
 • Finał Polskiej Ligi Footballu Amerykańskiego.
 • Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z łyżwiarstwa – 1.500.000 zł,
 • Wydatki majątkowe w wysokości 11.550.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”
 • Kwotę w wysokości 1.500.000 zł na program Trener Klubowy, realizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu. W ramach programu prowadzono m.in. szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych oraz zajęcia sportowe na obiektach sportowych dla dzieci i młodzieży.
Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Finansowanie sportu z Funduszy Strukturalnych

Obecność Polski w Unii Europejskiej stwarza możliwości skorzystania z dotacji finansowych m.in. w zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową i zmniejszenia dystansu do krajów UE.

Dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu ze środków Funduszy Strukturalnych pozwolą Polsce przygotować kolejne projekty, zgodnie z celami określonymi w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Cele te będą realizowane w układzie sześciu programów horyzontalnych, odpowiadających kierunkom rozwoju. Obok programów horyzontalnych realizowane będą programy operacyjne zarządzane na poziomie województw.

W latach 2007-2013 zostało realizowanych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach których mogą być dokonywane przedsięwzięcia bezpośrednio związane z infrastrukturą sportową. Tworzone będą nowe, i modernizowane istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne, dostępne dla wszystkich. Poszerzy to możliwości spędzania wolnego czasu na wsi oraz w aglomeracjach miejskich. W dłuższej perspektywie, spowoduje to również podniesienie poziomu sprawności fizycznej obywateli i promocji zdrowego trybu życia. Dopełnieniem tego typu przedsięwzięć będzie budowa nowoczesnych obiektów sportowych rangi narodowej.

W zakresie infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczny regionów znajdą się obiekty służące pośrednio również kulturze fizycznej:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku – szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, plaż, kąpielisk, przystani wioślarsko-kajakowych,
 • rozwój, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (boisk, hal sportowych, stadionów, basenów, wyciągów narciarskich),
 • aktywna promocja województwa poprzez organizację imprez sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 • budowa strategicznych obiektów sportowych, takich jak wielofunkcyjne hale sportowo-widowiskowe, ośrodki szkoleniowo-sportowe, stadiony lekkoatletyczne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki , do którego celów należy: wzrost zatrudnienia, zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, stworzy środowiskom sportowym możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. szkolenia i rozwój umiejętności osób zatrudnionych w sektorze sportu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez sport np. osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych czy rozwój oferty edukacyjnej szkół na poziomie lokalnym poprzez organizację zajęć sportowych.

Jak wspomniano wcześniej, finansowanie rozwoju sportu na terenach wiejskich będzie możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który stwarza warunki dla realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej m.in. w zakresie poprawy stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych osób działających w sporcie. Również w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej możliwe będzie wykorzystanie środków na infrastrukturę oraz na sport i rekreację. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach zwiększenia ekologicznego transportu publicznego, przewiduje możliwość rozbudowy w 9 obszarach metropolitalnych ścieżek rowerowych służących rekreacji.

Totalizator Sportowy spełnia kluczową rolę w finansowaniu polskiego sportu, wypełniając ustawowy obowiązek przekazywania środków na rozwój sportu dzieci i młodzieży oraz budowę obiektów sportowych. Procedura dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) wymaga modyfikacji. Analiza projektów w zakresie podstawowego programu rzeczowego, parametrów sportowych i nieprzekraczalnych kwot dofinansowania, nie odpowiada współczesnej metodologii zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych.

Redystrybucja środków z FRKF jest rozproszona i nie uwzględnia całościowego cyklu życia finansowanych projektów. Obecna struktura finansowania projektów jest nieefektywna, co oznacza, że z tej samej wielkości środków do dyspozycji można w krótszym czasie sfinansować projekty o wyższej wartości. Dlatego w finansowaniu budowy infrastruktury sportowej w Polsce niezbędne jest zmaksymalizowanie efektów nakładów finansowych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przy zastosowaniu metodologii udostępniania kapitałów na zasadach finansowania komercyjnego (kapitałów prywatnych) a nie publicznego, gdzie ocena, zarządzanie ryzykiem i alokacja ryzyka, jest taka jak przy projektach prywatnych lub w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Odrębnej analizy wymaga wprowadzenie wymogu przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dla projektów infrastruktury sportowej – najczęściej dzisiaj stosowaną, jest analiza efektywności kosztowej i „wartość kosztorysowa inwestycji’’, którą należy zmienić. Szeroko rozumiana społeczno-ekonomiczna analiza kosztów i korzyści powinna uwzględniać nie tylko finansowe koszty i korzyści wyrażane przepływami pieniężnymi, ale również dostarczać informacji o tych aspektach oddziaływania przedsięwzięcia, które nie są przedmiotem transakcji rynkowych. Takie aspekty są charakterystyczne przede wszystkim dla usług sektora publicznego w tym projektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Konsekwencją przyjęcia strategii przez Ministerstwo Sportu, będzie zmiana celów, zakresu i zastosowań wymogów prawnych w odniesieniu do decyzji dotyczących współfinansowania projektów i związanym z tym procesem wstępnej weryfikacji projektów.

Jednym z działań Ministerstwa Sportu w tym zakresie będzie wydanie rozporządzenia zmieniającego przepisy prawne, które regulują etapy przygotowania, przeglądu i podejmowania decyzji o współfinansowaniu projektu inwestycyjnego z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W szczególności zmiany te obejmować będą:

 • zakres i cele funduszu,
 • definicję projektu dla potrzeb procesu wstępnej oceny,
 • określenie podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie wstępnej oceny,
 • informacje wymagane dla celów ewaluacji,
 • ekonomiczną logikę analizy i metodologię analizy (niezależnie od zróżnicowania procedur),
 • metodologię zarządzania ryzykiem w projekcie

Działania Ministerstwa Sportu mające na celu poprawę infrastruktury sportowej mogą odnieść korzyść w sytuacji wejścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ma to znaczenie biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na finansowanie związane z dostosowaniem infrastruktury sportowej do norm i standardów Unii Europejskiej. Ministerstwo Sportu dostrzega cztery zasadnicze zadania dla sektora prywatnego z uwzględnieniem modelu PPP:

 • zapewnienie dodatkowego kapitału,
 • zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania,
 • zapewnienie wartości dodanej konsumentowi i ogółowi społeczeństwa,
 • zapewnienie lepszego określenia potrzeb i optymalnego wykorzystania zasobów.

PPP jest przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej, w ramach przyznawanych przez nią dotacji, w kontekście Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, jak również programu ISPA. Wykorzystanie dotacji do celów PPP nakłada ograniczenia w odniesieniu do projektów w zakresie nadrzędnego wymogu Komisji związanego z ochroną interesu publicznego. Przytoczone wytyczne mają posłużyć jako instrument dla osób stosujących PPP w praktyce sektora publicznego, którzy stoją przed szansą stworzenia systemu partnerstwa oraz integrowania finansowania dotacyjnego. W tym celu Ministerstwo Sportu przygotuje dla projektów PPP planowanych w zakresie infrastruktury sportu instrukcję służącą:

 • zapewnieniu otwartego dostępu do rynku i uczciwej konkurencji,
 • ochronie interesu publicznego i maksymalizacji wartości dodanej,
 • określeniu optymalnego poziomu finansowania dotacyjnego, zarówno w celu realizacji
 • wykonalnego i trwałego projektu, jak i dla zapobieżenia wszelkim możliwościom nieprzewidzianych zysków z dotacji,
 • ocenie najbardziej efektywnego rodzaju PPP dla danego projektu w zakresie infrastruktury sportowej.

Mechanizm finansowania build-operate-transfer BOT

Mechanizm finansowania build-operate-transfer BOT (buduj -zarządzaj – przekaż) w projektach PPP, jako dominująca forma finansowania infrastruktury sportowej określa model finansowania, wykorzystujący kapitał prywatny do rozwoju infrastruktury sportowej, który w ujęciu historycznym był domeną sektora publicznego. Kamieniem węgielnym koncepcji BOT jest project finance. Oznacza to, że kredytodawcy zwracają uwagę bardziej na aktywa przedsięwzięcia i strumień przychodów, niż na inne formy zabezpieczeń, takie jak gwarancje podmiotu publicznego czy majątek inwestorów realizujących przedsięwzięcie.

W przedsięwzięciu BOT prywatna spółka otrzymuje koncesję na budowę i eksploatację obiektu sportowego, który normalnie byłby zbudowany i eksploatowany przez sektor publiczny. Jest ona również odpowiedzialna za wykonanie projektu i finansowanie przedsięwzięcia. Po wygaśnięciu koncesji, spółka przekazuje podmiotowi publicznemu prawa własności do wybudowanego obiektu. Okres, na jaki jest przyznawana koncesja, uwarunkowany jest w głównej mierze przez czas konieczny na to, aby przychody generowane z obiektu infrastrukturalnego pokryły zadłużenie spółki i zapewniły rozsądną stopę zwrotu za poniesiony wysiłek i ryzyko.

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Etapy inwentaryzacji

Proces inwentaryzacji w poszczególnych przedsiębiorstwach przebiega w różny sposób w zależności od rozmiaru i przedmiotu prowadzonej działalności.

Generalnie w każdej jednostce można wydzielić 3 etapy inwentaryzacji:

 1. Przygotowanie inwentaryzacji
 • Opracowania planu i harmonogramu
 • Wydanie zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Uporządkowanie pól spisowych
 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji
 • Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji zależy od rodzaju składników aktywów lub pasywów podlegających tej procedurze
 1. Rozliczenie inwentaryzacji

Polega na ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnieniu przyczyn powstania tych różnic i podjęcia decyzji o ich rozliczeniu.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Komisja inwentaryzacyjna

Powinna przeprowadzać spis w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za inwentaryzowane mienie. Po zakończeniu przeprowadzenia spisu osoby te powinny złożyć oświadczenie, że wszystkie składniki objęte zostały spisem i że osoby te nie wnoszą zastrzeżeń do pracy zespołu spisowego.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Skład komisji spisowej

Ważnym elementem decydującym o sprawnym i prawidłowym przebiegu spisu z natury jest dobór odpowiednich osób, które spis zorganizują i przeprowadzą.

 Przy ustaleniu składu komisji spisowej należy wziąć pod uwagę następujące zalecenie:

 • Do komisji spisowej nie powinno się powoływać osób, które nie zapewniają bezstronności spisu, tj.:
 • Osób niemających kwalifikacji
 • Osób materialnie odpowiedzialnych za składniki objęte spisem
 • Pracowników działu księgowości, bo oni wiedzą ile powinno być w rzeczywistości

Należy podkreślić, że zespoły spisowe nie mogą być poinformowane o ilości inwentaryzowanych aktywów wynikającej z ewidencji.

W celu uniknięcia błędów podczas prowadzenia spisu komisja powinna ustalić zasady postępowania. Podstawowa zasadą prawidłowego zliczania jest zasada podwójnej kontroli spisu przez osoby spisujące.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Harmonogram inwentaryzacji

Zawiera terminy, tj. dni i godziny przeprowadzania określonych czynności inwentaryzacyjnych. Szczegółowość harmonogramu zależy od potrzeb jednostki. Mając na uwadze zasadę istotności należy rozważyć sensowność tworzenia harmonogramu bo zajmuje to dużo czasu.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Metody spisu z natury

Ustalenie rzeczywistego stanu aktywów może być przeprowadzone różnymi metodami w zależności od właściwości fizycznych danego składniki, jego dostępności i warunków składowania. Podstawowe metody spisu z natury to:

 • Mierzone
 • Ważone
 • Liczenie
 • Szacunek

Wybór właściwych jednostek miary, wagi lub ilości dla inwentaryzowanych składników zależy od tego, w jakich jednostkach prowadzona jest ich ewidencja. Najczęściej stosowane w inwentaryzacji jednostki to:

 • Kg
 • M
 • M2
 • M3
 • Jednostki pochodne od nich (gramy ,cm, egzemplarze)

Jeżeli składniki majątku są niedostępne, niepoliczalne, niemierzalne lub dostęp do nich jest utrudniony wówczas ich stan określa się metoda szacunkową, metodą tą mogą być objęte np.: substancje płynne, materiały sypkie składowane w pryzmach, kopcach, elewatorach lub produkcja w toku.

Szacunkowe określenie stanu inwentaryzacji aktywów powinno być przeprowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Jeżeli ustalony w ten sposób stan nie różni się od stanu wynikającego z ewidencji księgowej więcej niż 5 – 10% uznaje się, że stan księgowy jest zgodny ze stanem faktycznym.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Plan inwentaryzacyjny

Plan inwentaryzacyjny sporządza się odrębnie dla każdego roku z podziałem na miesiące. Terminy określone w planie inwentaryzacyjnym powinny przypadać na okresy, kiedy stany spisanych składników znajdują się na minimalnym poziomie, aby nie zakłócać normalnego działania jednostki.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz